GIỚI THIỆU
Tổ chức bộ máy
Lịch sử phát triển
Đảng ủy
Chuyên môn
BCH Công đoàn
Đảng
Chức năng, nhiệm vụ
Công Đoàn
BCH Đoàn thanh niên
Ban lãnh đạo cơ quan
Đoàn Thanh niên
Cựu Chiến binh
Sơ đồ, cơ cấu tổ chức bộ máy
LIÊN KẾT NHANH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 100 | Tất cả: 1,130,994
 
GIỚI THIỆU | TỔ CHỨC BỘ MÁY Bản in
 
BAN LÃNH ĐẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH HÀ TĨNH
 
 

1. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc.

Điện thoại: 02393.855.657.

Mail: Tien.nguyenhuy@sbv.gov.vn

Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc:

a) Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi nhánh theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Quyết định này; chịu trách nhiệm trước Thống đốc và pháp luật về hoạt động của Chi nhánh;

b) Phân công nhiệm vụ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các Phó giám đốc, các phòng trong Chi nhánh;

c) Quản lý biên chế, thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức và người lao động theo phân cấp ủy quyền của Thống đốc và quy định của pháp luật;

d) Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm soát nội bộ; công tác thanh tra, giám sát; xử lý vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật;

đ) Tham mưu, trình Thống đốc xem xét chấp thuận hoặc chấp thuận theo ủy quyền của Thống đốc danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng có trụ sở chính trên địa bàn và thực hiện đình chỉ các chức danh nói trên theo ủy quyền của Thống đốc và quy định của pháp luật;

e) Có ý kiến bằng văn bản với Tỉnh ủy, Thành ủy và với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vn điều lệ, Ngân hàng Hợp tác xã, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam về việc đồng ý hoặc không đồng ý trước khi các đơn vị này thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời hạn giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức, điều động, luân chuyển, kỷ luật, thôi việc đối với Giám đốc và tương đương của đơn vị trực thuộc trên địa bàn.

Trong trường hợp cần thiết, có quyền kiến nghị với cấp có thẩm quyền đình chỉ công tác, xử lý hành chính hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cán bộ, viên chức, người lao động thuộc tổ chc tín dụng và các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng trên địa bàn có hành vi vi phạm pháp luật về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.

g) Đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến tổ chức và hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn;

h) Yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất để phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vcủa Chi nhánh;

i) Đại diện pháp nhân Ngân hàng Nhà nước trước cơ quan pháp luật tại địa phương theo ủy quyền của Thống đốc;

k) Quản lý việc công bố thông tin về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối trên địa bàn; tiếp nhận, xử lý các thông tin do báo cphản ánh liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối trên địa bàn. Những vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo Thống đốc (qua Văn phòng) để xử lý;

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thống đốc giao.

2. Đồng chí Lê Đức Tuần - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó giám đốc.

Điện thoại: 02393.855638

Mail: Tuan.leduc@sbv.gov.vn

3. Đồng chí Trần Hữu Cần - Uỷ viên BCH Đảng ủy -  Phó Giám đốc

Điện thoại: 02393.855513

Mail: Can.tranhuu@sbv.gov.vn

Nhiệm vụ và quyền hạn của các Phó Giám đốc:

a) Giúp Giám đốc chỉ đạo điều hành một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật vnhững nhiệm vụ được phân công phụ trách;

b) Tham gia ý kiến với Giám đốc trong việc thực hiện các lĩnh vực công tác của Chi nhánh theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và chế độ thủ trưởng;

c) Khi Giám đốc đi vắng, một Phó giám đốc được ủy quyền (bằng văn bản) thay mặt Giám đốc điều hành công việc chung của Chi nhánh, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những việc đã giải quyết và báo cáo lại khi Giám đốc có mặt.

4. Đồng chí Bùi Thị Huệ - Trưởng phòng Tổng hợp, nhân sự và Kiểm soát nội bộ.

Điện thoại: 02393.857.057

Mail: Hue.buithi@sbv.gov.vn

Nhiệm vụ và quyền hạn

Là công chức lãnh đạo, quản lý - Điều hành hoạt động chung của Phòng Tổng hợp, Nhân sự & KSNB; Tham mưu cho Lãnh đạo Chi nhánh về các mảng công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng, điều hành hoạt động chung của phòng Tổng hợp, Nhân sự & Kiểm soát nội bộ. Giám sát, hỗ trợ các Phó trưởng phòng và công chức trong phòng trong việc triển khai thực hiện mảng công việc được phân công. Trực tiếp chỉ đạo công tác nghiên cứu, tổng hợp và phân tích kinh tế; Phụ trách công tác quốc hội, công tác tuyên truyền, Tổng hợp báo cáo phục vụ sự chỉ đạo điều hành của các cấp; Công tác kiểm tra, trả lời ý kiến, kiến nghị của các cấp, các ngành. Trực tiếp phụ trách công tác TCCB; cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ tại Chi nhánh. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Chi nhánh về toàn bộ hoạt động của phòng. 

5. Đồng chí Phan Viễn Đông - Chánh Thanh tra.

Điện thoại: 02393.856.986

Mail: Dong.phanvien@sbv.gov.vn

Nhiệm vụ và quyền hạn

Là công chức lãnh đạo, quản lý - Điều hành hoạt động chung của Thanh tra, giám sát ngân hàng ; Tham mưu cho lãnh đạo Chi nhánh các mảng công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra, giám sát Chi nhánh; Giám sát, hỗ trợ các Phó Chánh Thanh tra, giám sát và công chức trong phòng trong việc triển khai thực hiện mảng công việc được phân công. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo chi nhánh về toàn bộ hoạt động chung của Thanh tra, giám sát chi nhánh.

6. Đồng chí Lê Thị Thu Vân - Trưởng phòng Kế toán Thanh toán.

Điện thoại: 02393.856.984

Mail: Van.lethu@sbv.gov.vn

Là công chức lãnh đạo, quản lý - Điều hành hoạt động chung của Phòng Kế toán - Thanh toán; Tham mưu cho lãnh đạo chi nhánh các mảng công việc được giao; Giám sát, hỗ trợ các Phó trưởng phòng và công chức trong phòng trong việc triển khai thực hiện mảng công việc được phân công; Trực tiếp phụ trách công tác thực hiên kế hoạch tài chính, công tác công khai tài chinh tại chi nhánh.

7. Đồng chí Vũ Thị Nhàn - Trưởng phòng Tiền tệ - Kho quỹ và Hành chính.

Điện thoại: 02393.856763

Mail: Nhan.vuthi@sbv.gov.vn

Là công chức lãnh đạo, quản lý - Điều hành hoạt động chung của Phòng Tiền tệ - Kho quỹ và Hành chính; Tham mưu cho Lãnh đạo Chi nhánh về các mảng công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng, điều hành hoạt động chung của phòng Tiền tệ - Kho quỹ và Hành chính; Giám sát, hỗ trợ các Phó trưởng phòng và công chức trong phòng trong việc triển khai thực hiện mảng công việc được phân công; Trực tiếp phụ trách công tác điều hòa lưu thông tiền tệ, công tác an toàn kho quỹ; đầu mối trong phòng, chống tiền giả. Trực tiếp phụ trách công tác Thi đua khen thưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Chi nhánh về toàn bộ hoạt động của phòng.

 

 
Giới thiệu khác:
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH HÀ TĨNH (21/09/2017)
Sơ đồ tổ chức bộ máy (6/11/2017)
BAN LÃNH ĐẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH HÀ TĨNH (25/02/2017)
Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh (31/12/2011)
BCH CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CN TỈNH HÀ TĨNH NHIỆM KỲ 2017-2022 (30/05/2017)
BCH CHI ĐOÀN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH HÀ TĨNH NHIỆM KỲ 2016-2019 (31/12/2016)
ĐẢNG ỦY NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH HÀ TĨNH NHIỆM 2015-2020 (31/12/2015)

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 13 - Trần Phú - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.855.657 - Fax: 0393.857.436
Email: info@nganhangnnhatinh.gov.vn - Website: nganhangnnhatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.net