GIỚI THIỆU
Chức năng, nhiệm vụ
Lịch sử phát triển
Chuyên môn
Đảng ủy
BCH Công đoàn
Đảng
Tổ chức bộ máy
Công Đoàn
Đoàn Thanh niên
BCH Đoàn thanh niên
Ban lãnh đạo cơ quan
Sơ đồ, cơ cấu tổ chức bộ máy
Cựu Chiến binh
LIÊN KẾT NHANH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 31 | Tất cả: 1,223,270
 
GIỚI THIỆU | CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ  
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH HÀ TĨNH
  1. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH HÀ TĨNH
  2. Vị trí, chức năng

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tt là Ngân hàng Nhà nước). Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu và bảng cân đối tài khoản theo quy định của pháp luật.

- Chi nhánh có chức năng tham mưu, giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (sau đây gọi tắt là Thng đốc) thực hiện quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối trên địa bàn và thực hiện một số nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương theo ủy quyền của Thống đốc.

  1. Nhiệm vụ, quyền hạn

Chi nhánh thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trên địa bàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật với các nội dung sau:

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo, điều hành của Thống đốc về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối đến các tổ chức tín dụng, các tổ chức khác và người dân trên địa bàn.

- Thống kê, thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích tình hình kinh tế, tiền tệ trên địa bàn để tham mưu cho Thống đốc trong điều hành, thực hiện chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về lĩnh vực liên quan đến tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện công tác thông tin tín dụng.

- Thực hiện việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, chấp thuận việc mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể tổ chức tín dụng và chấp thuận nội dung khác của các tổ chức tín dụng trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc.

- Giám sát, chỉ đạo việc mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, kiểm soát đặc biệt và giải thể tổ chức tín dụng trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc.

- Thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.

- Thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố.

- Cung ứng dịch vụ thanh toán, ngân quỹ và các dịch vụ ngân hàng trung ương khác cho các tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước.

- Quản lý nhà nước về ngoại hối, hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng.

- Thực hiện nghiệp vụ tái cấp vốn và cho vay thanh toán đối với các tổ chức tín dụng khi được Thống đốc ủy quyền.

- Quản lý nhà nước về tiền tệ, kho quỹ, bảo đảm an toàn về tài sản, tiền giấy, tiền kim loại và các giấy tờ có giá bảo quản tại Chi nhánh và khi giao nhận theo quy định.

- Thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm gửi theo phân công ủy quyền của Thống đốc.

- Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định.

- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính, văn hóa công sở.

- Báo cáo, trả lời chất vấn theo yêu cầu của cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội đồng nhân dân và Đoàn Đại biểu Quốc hội; trả lời kiến nghị của các cơ quan báo chí về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.

- Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định.

- Thực hiện công tác quốc phòng, an ninh; công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn tại Trụ sở Chi nhánh và các cơ sở vật chất khác thuộc thẩm quyền quản lý của Chi nhánh.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thống đốc giao.

  1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN
  2. Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ: Tham mưu, giúp Giám đốc:

          1.1. Thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự của Chi nhánh.

          1.2. Thực hiện quy chế dân chủ sơ sở, cải cách hành chính theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật

          1.3. Xây dựng quy chế, nội quy làm việc của Chi nhánh; công tác bảo vệ chính trị nội bộ. 

1.4. Đầu mối, chủ trì tổ chức thực hiện công tác phổ biến, theo dõi việc thực thi pháp luật tại Chi nhánh:

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật chung của Nhà nước, văn bản chỉ đạo, điều hành chung của Thống đốc về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối đến các tổ chức tín dụng, các tổ chức khác và người dân trên địa bàn;

- Trực tiếp triển khai các văn bản về tổ chức cán bộ, chế độ chính sách cán bộ trong nội bộ Chi nhánh.

1.5. Thực hiện công tác thống kê, thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích tình hình kinh tế, tiền tệ trên địa bàn để tham mưu cho Thống đốc trong điều hành, thực hiện chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về lĩnh vực liên quan đến tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện công tác thông tin tín dụng.

1.6. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về ngoại hối, hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng.

1.7. Thực hiện nghiệp vụ tái cấp vốn và cho vay thanh toán đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn khi được Thống đốc ủy quyền.

1.8. Xây dựng báo cáo, trả lời các chất vấn, kiến nghị của cử tri, của cơ quan báo chí về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối trên địa bàn:  

-  Tổ chức kiểm tra, thu thập thông tin để xây dựng báo cáo, trả lời các chất vấn theo yêu cầu của cấp uỷ, chính quyền địa phương, Hội đồng nhân dân và Đoàn Đại biểu Quốc hội.

- Tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND tỉnh để cung cấp, trao đổi thông tin với Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân các cấp.

- Theo dõi , tổng hợp các thông tin trên  báo chí (trong và ngoài ngành) về các nội dung liên quan đến hoạt động Ngân hàng trên địa bàn để  báo cáo Giám đốc chỉ đạo việc kiểm tra, xử lý và trả lời kiến nghị của các cơ quan báo chí về tiền tệ và hoạt động Ngân hàng và ngoại hối trên địa bàn.

- Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động Ngân hàng trên địa bàn.

1.9. Yêu cầu các tổ chức tín dụng, các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng trên địa bàn cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ hoặt đột xuất để phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh.

1.10. Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước.

1.11. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương theo quy định. Lµm đầu mối  xây dựng chương trình công tác và tổng hợp kết quả thực hiện chương trình công tác hàng tháng, quý, năm tại Chi nhánh để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc.

1.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

  1. Phòng Tiền tệ - Kho quỹ và Hành chính: Tham mưu, giúp Giám đốc:

2.1. Tổ chức phổ biến, chỉ đạo, triển khai thi hành các văn bản của Nhà nước, của NHNN về điều hòa lưu thông tiền tệ và công tác an toàn kho quỹ đến các TCTD, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn và trong nội bộ Chi nhánh. 

2.2. Thực hiện cung ứng tiền mặt cho các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Trung ương.

          2.3. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành chế độ an toàn kho, quỹ và việc chấp hành quy định về quản lý tiền mặt của các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

          2.4. Làm đầu mối phối hợp công an địa phương, bộ đội biên phòng, cơ quan hải quan trong việc đấu tranh phòng, chống tiền giả, tổ chức giám định tiền giả, tiền nghi giả.

2.5. Quản lý, bảo quản an toàn tuyệt đối quỹ dự trữ phát hành, quỹ nghiệp vụ phát hành, tài sản quý,  giấy tờ có giá tại Chi nhánh; thực hiện nghiệp vụ xuất, nhập quỹ dự trữ phát hành; thu, chi quỹ nghiệp vụ của Chi nhánh và giao nhận tiền mặt với các tổ chức tín dụng và khách hàng theo quy định.

2.6. Thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng tại Chi nhánh và các nhiệm vụ về Thi đua - Khen thưởng đối với các TCTD trên địa bàn theo quy định của Thống đốc NHNN và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hà Tĩnh.

2.7. Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

2.8. Thực hiện công tác văn hóa công sở; công tác quốc phòng, an ninh; công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai, đảm bảo an ninh trật tự an toàn tại Trụ sở Chi nhánh và các cơ sở vật chất khác thuộc thẩm quyền quản lý của Chi nhánh.

2.9. Tổ chức xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác mua sắm tài sản; công tác xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng các cơ sở vật chất, tài sản của Chi nhánh.

2.10. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương theo quy định.

          2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

  1. Thanh tra, giám sát ngân hàng: Tham mưu, giúp Giám đốc:

          3.1. Tổ chức phổ biến, chỉ đạo, triển khai thi hành các văn bản của Nhà nước, của NHNN về:  hoạt động thanh tra, giám sát;  hoạt động kiểm soát và kiểm toán nội bộ của các TCTD trên địa bàn.

          3.2. Thực hiện việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, chấp thuận việc mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể tổ chức tín dụng và chấp thuận nội dung khác của các tổ chức tín dụng trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc.

          3.3. Thực hiện việc giám sát, chỉ đạo việc mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, kiểm soát đặc biệt và giải thể tổ chức tín dụng trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc.

          3.4. Tổ chức, thực hiện công tác thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.

          3.5. Thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố theo quy định.

          3.6. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi theo phân công, ủy quyền của Thống đốc.

          3.7. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm; tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định.

          3.8. Chấp thuận hoặc chấp thuận theo ủy quyền của Thống đốc danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng có trụ sở chính trên địa bàn và thực hiện đình chỉ các chức danh nói trên theo ủy quyền của Thống đốc và quy định của pháp luật.

          3.9. Có ý kiến bằng văn bản với Tỉnh ủy và với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, Ngân hàng Hợp tác xã, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam về việc đồng ý hoặc không đồng ý trước khi các đơn vị này thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời hạn giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức, điều động, luân chuyển, kỷ luật, thôi việc đối với Giám đốc và tương đương của đơn vị trực thuộc trên địa bàn.

          3.10. Đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến tổ chức và hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

3.11. Đầu mối phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật tại địa phương  trong việc thực hiện chương trình thanh tra , kiểm tra các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

          3.12. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương theo quy định.

          3.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

  1. Phòng Kế toán - Thanh toán: Tham mưu, giúp Giám đốc:

          4.1. Tổ chức phổ biến, chỉ đạo, triển khai thi hành các văn bản của Nhà nước, của NHNN về: Công tác thanh toán đến các TCTD, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; triển khai công tác quản lý tài chính trong nội bộ Chi nhánh 

          4.2. Thực hiện các công việc liên quan đến cung ứng dịch vụ thanh toán và các dịch vụ ngân hàng trung ương khác cho các tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật .

          4.3. Lập, trình Trung ương và tổ chức quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

          4.4 Triển khai các nhiệm vụ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

          4.5. Thực hiện công khai tài sản, tài chính theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

          4.6. Thực hiện các công việc liên quan đến công tác tin học, quản lý trang thiết bị tin học.

          4.7. Quản lý về mẫu in, mã trong thanh toán đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

          4.8. Quản lý và vận hành hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng trong phạm vi trách nhiệm của Chi nhánh.

          4.9. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương theo quy định.

          4.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

 

 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 13 - Trần Phú - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.855.657 - Fax: 0393.857.436
Email: info@nganhangnnhatinh.gov.vn - Website: nganhangnnhatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.net